สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน

4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

     เมื่อวันที่ 29 และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน หัวข้อ กระถางต้นไม้และของที่ระลึกจากขยะโฟม และหัวข้อบล็อกรีไซเคิลจากขยะพลาสติกแข็ง ภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ในกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนและพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงชุมชน ณ โรงเรียนทาเหนือวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยทราย  วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เวชสวรรค์ หล้ากาศ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และทีมงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ได้รับประโยชน์ ที่สามารถนำของเหลือใช้ในครัวเรือนหรือชุมชน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และชุมชน รวมถึงเห็นคุณค่าและความสำคัญจากของเหลือ นอกจากนี้ สำนักหอสมุด ยังได้จัดมุมหนังสือและสื่อด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดห้วยทราย โรงเรียนวัดดอนชัย โรงเรียนทาเหนือวิทยา และโรงเรียนแม่ตะไคร้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนของครู และส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วย

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"