สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมและแนวทางบริหารงานสำนักหอสมุด ตามโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์กับแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่สรรถนะทางวิชาชีพยุคดิจิทัล ทั้งนี้ สำนักหอสมุดได้บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การบริหารงานห้องสมุด ด้านงานบริการ,งานเทคโนโลยีห้องสมุด และงานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ โดยหัวหน้างานแต่ละงาน เป็นวิทยากร

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Slide ประกอบการนำเสนอ >> https://www.canva.com/design/DAF1b7IB99g/KDjgGGpq7V_e_T1MtzWrXQ/view?utm_content=DAF1b7IB99g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"