สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

      สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์จากของเหลือใช้เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน หัวข้อ กระถางต้นไม้และของที่ระลึกจากขยะโฟม และหัวข้อ บล็อกรีไซเคิลจากขยะพลาสติกแข็ง ภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ในกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนและพัฒนาชุมชนโดยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสหกรณ์ โรงเรียน รวมถึงชุมชน และมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 คน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 นายนเรศ สมจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรในการอบรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เวชสวรรค์ หล้ากาศ และอาจารย์ณุตะพงษ์ ฮีราโน จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ที่สามารถนำของเหลือใช้ในครัวเรือนหรือชุมชน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และชุมชน รวมถึงเห็นคุณค่าและความสำคัญจากของเหลือใช้ เช่น ขยะพลาสติกแข็ง โฟม และอื่น ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ส่งผลไปถึงเกิดการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน นอกจากนี้ สำนักหอสมุด ยังได้จัดมุมหนังสือและสื่อด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับห้องสมุดโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนของครู และส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"