สำนักหอสมุดจัดอบรมหลักสูตรการสืบค้นและการใช้งาน e-Books, e-Magazines และ E-newspaper

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด ได้จัดอบรมหลักสูตร การสืบค้นและการใช้ e-Books, e-Magazines และ E-newspaper ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี สนับสนุน ช่วยเหลือและแนะนำให้นักศึกษาสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยากรโดย นางสาวจิตรดา หมั่นขีด นักวิชาการศึกษา และนางสาววรัฏฐา กัวตระกูล ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และทีมงาน

    วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"