สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2565-2570

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

        สำนักหอสมุดได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2565-2570                                                       โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในช่วงเช้าได้มีการบรรยาย เรื่องการทบทวนแผนและความเชื่อมโยงของแผนสำนักหอสมุด  วิทยากรโดย คุณอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และช่วงบ่ายทางสำนักได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ของแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี พ.ศ. 2565-2570 โดย อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการ และสรุปการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด ระยะ ๖ ปี พร้อมทั้งร่วมกันอภิปราย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"