สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง เปิดตำราขายของออนไลน์ให้ปังกับ CEO: Dew Face Brand ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ผู้ใช้ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 - 16:00 น. ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"