การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.วรรณวดี ม้าลำพอง อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๒:๐๐ น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น ๘ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"