การสัมมนา ห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมการสัมมนาห้องสมุดสีเขียวกับการมุ่งสู่ Net Zero ในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ Net Zero โอกาสและความท้าทาย,  คาร์บอน ฟุตพริ้นท์เครื่องมือสู่ Net Zero,  มุ่งสู่ Net Zero ด้วย Zero Carbon Application  และการเสวนาปันรักให้โลก จากผู้แทนโครงการ 7 สีปันรักให้โลก พร้อมรับเกียรติบัตร ห้องสมุดที่สนับสนุนเสื้อผ้า CoolMode จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หลังจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2566 ชมรมห้องสมุดสีเขียว และการประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว เป็นประธาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"