การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners & Smart Users)

2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

     สำนักหอสมุดจัดการอบรมหลักสูตร การสืบค้น e-Theses & e-Research ภายใต้โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners & Smart Users) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ใช้บริการให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รู้จักทรัพยากรสารสนเทศ บริการ เครื่องมือค้นหาสารสนเทศ ตลอดจนวิธีการใช้เครื่องมือค้นหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยากรโดยนางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ และนางธญา ตันติวราภา บรรณารักษ์ชำนาญการ และทีมงานสำนักหอสมุด

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"