การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลด้านพยาบาลศาสตร์

27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์  บุคลากรสำนักหอสมุด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลด้านพยาบาลศาสตร์ ให้แก่ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ดูแลงานห้องสมุดกลางและห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์ ดร.พยอม ถิ่นอ่วน รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรม ทั้งนี้สำนักหอสมุดได้แนะนำเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด แนะนำบริการ CMRU WEB OPAC บริการ SSL VPN และการสืบค้นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาลศาสตร์  เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจการสืบค้นและการใช้งานบริการต่างๆของห้องสมุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา B111 อาคารปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"