ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดย จิตรดา หมั่นขีด

          วันที่ 19 ตุลาคม 2566 สำนักหอสมุดร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"