สำนักหอสมุด เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บางกอก เซฟ แชร์ริตี้ บ้านแม่หลองใต้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566 ในการนี้สำนักหอสมุด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ฯ โดยสำนักหอสมุดได้เข้าไปดำเนินการ ปรับภูมิทัศน์ ตกแต่งห้องสมุด ปรับพื้นที่นั่งอ่าน การจัดหมวดหมู่ การลงรายการทรัพยากร การจัดชั้น การเก็บสถิติต่าง ๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การจัดอบรมให้ครูและนักเรียนในการจัดการห้องสมุด

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"