สำนักหอสมุดจัดการอบรม การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยากรโดย อาจารย์อมาคินป์ ชินโชติกร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้ก้าวทันต่อความต้องการในการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ถูกต้อง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ของสื่อสังคมออนไลน์ และสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

          วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)  และ ผ่านระบบ ZOOM Meeting มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"