สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt : เกมล่ามหาสมบัติ

10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop  กิจกรรม CMRU LIBRARY SCAVENGER HUNT  เกมล่ามหาสมบัติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2566  การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ผู้ใช้ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง  และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในกิจกรรมได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มและแข่งขันตอบคำถามภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะสอดแทรกวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทราบถึงมุมและบริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 70 คน ดำเนินกิจกรรมโดยนายพิสิฐ ศรีใจภา บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ และทีมงานบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

          วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"