สำนักหอสมุดร่วมบรรยายในโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ทักษะดิจิทัล)

8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ และนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้ และฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อการโจรกรรมทางวรรณกรรม (Plagiarism) การใช้ โปรแกรมตรวจทานความคล้ายคลึงกับวรรณกรรมทางวิชาการของผู้อื่นด้วยตนเอง และหัวข้อการสืบค้นฐานข้อมูลด้านเคมีเพื่อการวิจัย ในโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ทักษะดิจิทัล) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ของนักศึกษาภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ยานะ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี เป็นดูแลในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พิ้นฐานทางวิชาการของวิชาเอกในการเรียนระดับอุดมศึกษา

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์TE106 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"