สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง ปีที่ 2

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง ปีที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยากรโดย อาจารย์วีระยุทธ สุภารส อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ดำเนินกิจกรรมโดยนายพิสิฐ ศรีใจภา บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ และบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

            วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"