สำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วย นายพิสิฐ ศรีใจภา บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในการตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (Site Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมการประชุมด้วย

ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"