สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop หนังสือทำมือ

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

อาจารย์ ดร.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม Mini workshop  จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง หนังสือทำมือ  ในโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ผู้ใช้ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยากรโดยคุณอำนาจ  เป็งกาสิทธ์ ผู้ปฏิบัติการห้องสมุด และทีมงานบุคลากร สำนักหอสมุด ในกิจกรรมนี้ ทางสำนักหอสมุดได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการจัดทำ มีผู้ให้ความสนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

            วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ Learning Space ชั้น 2 อเนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (ศูนย์แม่ริม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"