กิจกรรมการอบรมยุวบรรณารักษ์ นักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักหอสมุด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมการอบรมยุวบรรณารักษ์ ให้แก่นักเรียนสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยสำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของยุวบรรณารักษ์ การจัดหมวดหมู่หนังสือ การจัดชั้นหนังสือบนชั้น การบริการยืม – คืนหนังสือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของยุวบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดโรงเรียนได้

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"