สำนักหอสมุดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว เพื่อชี้แจงแผนการทำงานและนโยบายในการดำเนินงานเกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว (Green Library) พร้อมกันนั้นได้มอบรางวัลกิจกรรม DIY การประดิษฐ์วัสดุจากของเหลือใช้ แก่บุคลากรที่ส่งผลงานที่เข้าร่วมประกวด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ บุคลากร ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด ภายใต้การดำเนินการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)

วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่าน Zoom meeting  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"