สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ

29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop  จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง DIY ง่าย ๆ สไตล์เด็กหอ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวของสำนักหอสมุดด้วย การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ผู้ใช้ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง  และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยากรโดยนางสาวชุติมา คำสอนผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และทีมงานบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

            วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"