สำนักหอสมุด ร่วมงานกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมได้มีการปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งต้นกัลปพฤกษ์เป็นไม้มงคลตามความเชื่อโบราณ ทำให้เกิดสิริมงคลต่อผู้เพาะปลุก ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบแปลงเกษตรยิ่งใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.08 น. ณ แปลงเกษตรยิ่งใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"