สำนักหอสมุดต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 13 มิถุนายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.พรอนันท์ เอี่ยมขจรชัย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้านิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นางสาวกัญญ์ชวัลกร จุลศักดิ์ธำรง สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำแหน่ง ผู้ช่วยบรรณารักษ์ เพื่อติดตามและรับฟังการนำเสนอผลการฝึกสหกิจศึกษา ผลการวิจัยสหกิจศึกษา และการให้ข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยงสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"