สำนักหอสมุดดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570)

8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565-2570) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นประธาน และอาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานผลดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี  (พ.ศ.2565-2570) สำหรับวัตถุประสงค์ในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อทบทวน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และจัดทำตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ กลยุทธ์และโครงการ ในการนี้บุคลากรสำนักหอสมุดได้ร่วมกันบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด แผนพัฒนาบุคลากร และแผนกลยุทธ์การเงิน ด้วย

ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม โรงแรม Zand Morada Pattaya ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"