สำนักหอสมุดจัดการอบรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)ให้แก่นักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4  ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน (Pre-University) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและสังคมก่อนการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุดได้แนะนำการให้บริการของสำนักหอสมุด การสืบค้นสื่อสารสนทศ และนำนักศึกษาทัวร์เยี่ยมชมบริการห้องต่างๆของสำนักห้องสมุดศูนย์แม่ริมด้วย

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม  2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"