สำนักหอสมุดต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรษพร อารยะพันธ์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพห้องสมุดของนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศึกษา เพื่อติดตามผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ โดย อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับ

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"