สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน (Green office)

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน (Green office) วิทยากรโดย ดร. กนกกร กมลเพ็ชร รองผู้บริหารด้านคุณภาพ และบรรณารักษ์ ฝ่ายจัดการด้านสารสนเทศ สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการอบรมได้บรรยายเรื่อง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน (Green office) การควบรวมมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และ ISO 14001  ขั้นตอนและการวางแผนการดำเนินงานเพื่อขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว ระบบเอกสารเพื่อขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว  การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบการดำเนินงาน  และกรณีศึกษาสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมอบรมด้วย

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ และออนไลน์ผ่าน Zoom meeting  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"