สำนักหอสมุดเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2566

28 เมษายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคุณศรัญยา ไชยวงค์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ในหัวข้อ "สมดุลธรรมชาติ สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Balance of Nature to Sustainable Way of Life)" การสัมมนาดังกล่าวได้มีการบรรยายทางวิชาการ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี แหล่งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งมีชีวิตด้านธรรมชาติศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับชีวิต เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22-23 มีนาคม 2566 ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"