สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ Inventory มาดูสิ๊ ว่าทำอย่างไร

27 เมษายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM  โดยมี นางสาวชุติมา คำสอน  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากร ในหัวข้อ “Inventory มาดูสิ๊ว่าทำอย่างไร”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ ความเข้าใจในการสำรวจทรัพยากรที่ให้บริการและความถูกต้องของข้อมูลทรัพยากรภายในห้องสมุด และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ถูกต้องและถูกวิธี ลดขั้นตอนการทำงานเพื่อการประหยัดทรัพยากร  ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"