สำนักหอสมุดจัดการอบรมการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

25 เมษายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS), Thai Digital Collection (TDC), Science Direct, การเขียนอ้างอิง Zotero, Plagiarism และการใช้งานโปรแกรมตรวจทานความคล้ายครึงกับวรรณกรรมทางวิชาการของผู้อื่นด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ให้ความรู้กับนักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2565

วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"