สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ มาดู Netflix ห้อง (สมุด) เรามั้ย?

20 เมษายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM  โดยมี นายสุทัศน์  เขียวนิล  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “มาดู Netflix ห้อง (สมุด) เรามั้ย?”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ Online Streaming  สำนักหอสมุด ความเข้าใจในการให้บริการ การรักษาอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุภายในห้องสมุด และเป็นแนวทางในการให้บริการต่างๆ ให้ถูกวิธี แก่บุคลากร ของสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"