สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ

7 เมษายน พ.ศ. 2566 โดย จิตรดา หมั่นขีด

 

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop  จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง ตอกลายภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่  ในโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ผู้ใช้ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยากรโดยคุณมาโนช สุรินทวงค์ (สล่าโอ่ง) และทีมงานชุมชนวัวลาย

            วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"