สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน และรับเกียรติบัตรผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ปี พ.ศ. 2565

3 เมษายน พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

     วันที่ 31 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กัลธิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่ความยั่งยืน (Library Development Towards Sustainability) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และ รับเกียรติบัตรผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ปี พ.ศ. 2565 โดยกรรมการตรวจประเมินจากชมรมห้องสมุดสีเขียว ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  พัฒนาห้องสมุดสีเขียวภายใต้วิสัยทัศน์ "Green CMRU Library: Green Learning Society สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" จัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) อย่างเป็นรูปธรรมและมีทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องตั้งแต่ระดับนโยบายสู่แผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส่งผลให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร และการบริหารจัดการห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริม รณรงค์และสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการผ่านการจัดทำชุดข้อมูลการจัดการขยะ เส้นทางขยะ อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดที่ง่ายและชัดเจน ทำการจัดหาและติดตั้งแผ่นกรองอากาศ PM 2.5 รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากรและผู้ใช้บริการ โดยมีการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบ Real-time ภายในอาคาร มีการตรวจสอบและบริหารจัดการปริมาณการใช้ไฟฟ้า มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการวัดปริมาณการใช้น้ำในอาคาร และทำการประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศ DIY เพื่อใช้งานในอาคาร กรองอากาศ PM 2.5 ทุกชั้น

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"