ผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมประกวดสติกเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ (CMRU Library Line Sticker)

30 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดย จิตรดา หมั่นขีด

วันที่ 30 มีนาคม 2566 สำนักหอสมุดได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในกิจกรรมประกวดสติกเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ (CMRU Library Line Sticker) ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

  • รางวัลที่ 1  นางสาวสโรชา คำมูล สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  ชื่อผลงาน นักศึกษา CMRU
  • รางวัลที่ 2  นายภัทรพล สอนใจ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อผลงาน ชวาลา บรรณารักษ์สุดป่วน
  • รางวัลที่ 3  นางสาวชุลีพร ภักดิ์ดุษดี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชื่อผลงาน แมวดำชวนอ่านหนังสือ

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"