สำนักหอสมุด เข้าร่วมอบรมระบบภาพและเสียง หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเสียงและภาพ

13 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาระบบภาพและเสียง หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเสียงและภาพ (The audio & visual industries' transition to digital) โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ บริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีภาพและเสียง ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภาพและเสียงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 9-10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฮือนราชพฤกษ์  สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"