สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก”

13 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM โดยมี   คุณนภพรรณ รุ่งทองคำกุล นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักหอสมุด เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจในการสร้างมลภาวะสิ่งแวดล้อม การรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในสถานที่ทำงาน และเป็นแนวทางในการกำจัดขยะประเภทต่างๆให้ถูกวิธี แก่บุคลากร ของสำนักหอสมุด ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"