สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ

2 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Mini workshop  จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง The bag Creator : กระเป๋าผ้าไวนิลสุดชิค สารพัดของปุ๊กปิ๊กก็ใส่ได้  ในโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ และส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ผู้ใช้ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  วิทยากรโดยคุณเสาวนีย์ สุริยะเจริญ หัวหน้างานบริหารทั่วไป และทีมงานบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

            วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ Learning Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"