สำนักหอสมุดเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์)

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

บุคลากรของสำนักหอสมุด ได้แก่ นางธญา ตันติวราภา, นางสาวอรวรา ใสคำ, นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร และนายพิสิฐ ศรีใจภา ได้เข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล(ออนไลน์)” โดยบริษัท EBSCO ในฐานข้อมูล Academic Search Ultimate, EBSCO Discovery Service Plus with Full Text, Engineering Source, EMERALD และฐานข้อมูลทดลองใช้ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท EBSCO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) เพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพื่อให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และรับทราบเทคนิค วิธีการสืบค้นข้อมูลสำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่นักศึกษา ต่อไป

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00-16.00 น.  ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"