สำนักหอสมุดจัดการอบรม Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักหอสมุดร่วมกับบริษัท Gale จัดการอบรม "Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์" ณ ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ตำแหน่ง Account Manager จากบริษัท Gale  เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Gale eBooks) วารสารในสาขาวิชาต่าง ๆ (Gale OneFile) และการใช้เครื่องมือสำหรับการสืบค้นร่วมกันทุกฐานข้อมูล (Gale power Research) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการค้นคว้างานวิจัย การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"