ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ (Friends of Library) ประจำปี 2566

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมห้องสมุดพบเพื่อเรียนรู้ (Friends of Library) ประจำปี 2566 ณ บริเวณจตุรคาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ ดร.นิโลบล วิมลสิทธิชัย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship): ทักษะในการจัดการความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ (Privacy Management)” อีกทั้งภายในงานยังมีการแนะนำบริการของสำนักหอสมุด ได้แก่ บริการยืมต่อและจองหนังสือออนไลน์ บริการยืม-คืนระหว่างวิทยาเขต แนะนำการใช้ CU e-Library และแนะนำ CMRUL Virtual Library ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70  คน

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"