การบรรยายในหัวข้อ การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการและการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero” ให้กับ นักศึกษารายวิชา EC3901 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการเขียนอ้างอิงทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง B201 อาคารพวงคราม 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"