การบรรยายในหัวข้อ การสืบค้นผลงานวิจัยและเอกสารวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสืบค้นผลงานวิจัยและเอกสารวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย” ให้กับ นักศึกษารายวิชา EC3901 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่ เรื่องการใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS) การใช้ฐานข้อมูล TDC การใช้ฐานข้อมูล ThaiJO, และการใช้งานฐานข้อมูล CMRUIR  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องB201 อาคารพวงคราม 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"