สำนักหอสมุดจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 1/2566  พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักหอสมุด โดยมี อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด เป็นเลขานุการกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของงานต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ.2565 และรายงานผลการติดตามแผนการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ของสำนักหอสมุด โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุมด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 -14.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"