การบรรยายในหัวข้อ “การสืบค้นผลงานทางวิชาการเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา”

30 มกราคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 28 มกราคม 2566 บุคลากรสำนักหอสมุดได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสืบค้นผลงานทางวิชาการเพื่อการวิจัยการบริหารการศึกษา” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 21 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ การใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS) การใช้ฐานข้อมูล TDC การใช้ฐานข้อมูล ThaiJO การใช้ฐานข้อมูล CMRUIR และการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"