สำนักหอสมุดจัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero) และการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ

23 มกราคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักหอสมุดจัดอบรมหลักสูตรโปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูป (Zotero) และการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ ณ ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"