สำนักหอสมุด จัดอบรมหลักสูตรการสืบค้นและการใช้ e-Books และ e-Magazines

12 มกราคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 11 มกราคม 2566 สำนักหอสมุดจัดอบรมหลักสูตรการสืบค้นและการใช้ e-Books และe-Magazines ณ ห้องปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนางสาวจิตรดา หมั่นขีด นักวิชาการศึกษา และนางสาววรัฏฐา กัวตระกูล ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"