สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2565

3 มกราคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเสวนา เรื่อง “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของห้องสมุด ผ่านการบูรณาการกับเครือข่าย Chiang Mai Learning City เพื่อยกระดับการเรียนรู้” โดยได้มีการบรรยาย เรื่อง “บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุค Next Normal” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 การรายงานผลการดำเนินงานชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ในรอบปี 2565 โดยนางอริศรา สิงห์ปัน ประธานชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ การเลือกตั้งประธานชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ และการศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"