สำนักหอสมุดจัดการอบรมหลักสูตรการใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS)

3 มกราคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุดจัดอบรม หลักสูตรการใช้งาน EBSCO Discovery Service (EDS) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners & Smart Users) โดยมีคุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช จากบริษัท EBSCO Information Service เป็นผู้ให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2565

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"