สำนักหอสมุดจัดอบรมหลักสูตรการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน SSL-VPN

3 มกราคม พ.ศ. 2566 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุดจัดอบรม หลักสูตรการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน SSL-VPN ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าแลวิจัยสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners & Smart Users) โดยมีนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตรการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2565

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"