สำนักหอสมุด จัดการอบรมหลักสูตร e-Theses และ e-Research

1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักหอสมุดจัดอบรม หลักสูตรการสืบค้นฐานข้อมูล e-Theses และ e-Research ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย-ราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยสำหรับผู้ใช้บริการ (Smart Learners & Smart Users) โดยนางธญา ตันติวราภา บรรณารักษ์ชำนาญการ และนางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2/2565

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"